Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Panini Catering.

Activiteit / feest / partij /evenement: Hier onder vallen alle activiteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging.

Opdrachtgever: Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een feest, partij en/of evenement verzorgen.

Leverancier: Degene die, zijnde de opdrachtgever, goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert.

De Directie: Zij die staan ingeschreven h.o.d.n. Panini Catering bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder dossiernummer 17186315.

Participant: Degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot in wiens naam wij een catering, feest, activiteit, partij en/of evenement verzorgen al dan niet “compleet”.

Wederpartij: Zowel opdrachtgever, participant als leverancier.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan hebben geaccepteerd.

Artikel 3: Offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.

Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het schriftelijk vastgelegd tijdsbestek.

Wij berekenen in principe géén vergoeding voor het opstellen van een offerte, tenzij hiervoor méér uren noodzakelijk zijn dan standaard. Verleende offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Artikel 4: Volmachten

Enkel en alléén de directie is bevoegd om namens Panini Catering schriftelijke volmacht te verlenen aan derden, gerelateerd aan het al dan niet compleet verzorgen van activiteiten, feesten, partijen en/of evenementen.

Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever schriftelijk volmachtigd te zijn. Op eerste verzoek van Panini Catering wordt deze volmacht ter inzage verstrekt.

Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of participant aangebracht (hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze), die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht.

Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van opdrachtgever.

Panini Catering behoudt zich het recht, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen in de opdrachtbevestigingen aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de waarde in de hierboven genoemde order / overeenkomst.

Artikel 6: Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging , mits ondertekend door opdrachtgever, is bindend, rekening houdende met de in artikel 7 genoemde voorwaarden. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit is van Panini Catering zal zijn, kunnen door de opdrachtgever daaraan geen rechten meer ontleend worden.

Artikel 7: Annulering totale boeking

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 10 % van de overeengekomen totaalprijs aan Panini Catering verschuldigd.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 25 % van de overeengekomen totaalprijs aan Panini Catering verschuldigd.

Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 50 % van de overeengekomen totaalprijs aan Panini Catering verschuldigd.

Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs aan Panini Catering verschuldigd.

In het geval van levering van lunch catering gelden andere termijnen, zoals onderstaand beschreven :

Bij grotere catering bestellingen, vanaf 20 personen, kan de annulering tot  24 uur voor de gewenste levering kosteloos worden doorgegeven. Daarna kan alleen de Directie beslissen om de annulering nog kosteloos te behandelen, maar behoud zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Bij kleinere lunchbestellingen, aantallen onder 20 personen, kan de annulering tot 1,5 uur voor levering telefonisch worden doorgegeven. Daarna is annulering niet meer mogelijk, en zal de levering gewoon doorgang vinden.

Annulering van de opdracht dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8: Wijzigingen persoonsaantallen

Tot 2 werkdagen voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement kan opdrachtgever een wijziging doorgeven. In sommige gevallen kan de Directie beslissen om wijziging in aantal gewoon in te calculeren, dit zal dan in overleg met opdrachtgever gebeuren. Bijstelling van het deelnemers aantal, dient schriftelijk of telefonisch te worden bevestigd, waarna de opdrachtgever van Panini Catering een bevestiging per e-mail ontvangt.

Mocht het aantal deelnemers meer bedragen dan in een eerdere opdrachtbevestiging is aangegeven, zal Panini Catering het meerdere naar rato doorberekenen in het totale factuurbedrag.

Mocht het aantal deelnemers minder bedragen dan in een eerdere opdrachtbevestiging is aangegeven, zal Panini Catering het totale factuurbedrag daarop naar beneden bijstellen.

Artikel 9: Betaling

De door ons vermelde prijzen in de brochure zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

De geoffreerde elementen buiten de webshop en/of brochure zijn eveneens exclusief geldende BTW.

In het geval van grotere activiteiten, zal bij definitieve reservering van uw activiteit, feest, partij en/of evenement, de opdrachtgever een factuur ontvangen ter grootte van 50% van de totaalsom. Het volledige factuurbedrag dient binnen 5 werkdagen te worden overgemaakt op bankrekening nummer: NL23 RABO 0103 6099 97 t.n.v. Panini Catering te Geldrop, o.v.v. van factuurnummer. De genoemde factuur dient volledig voldaan te zijn 10 dagen vóór uitvoer van specifieke opdracht. Eventuele verrekeningen in deelname, evenals extra uitgaven, zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd. Eventuele veranderingen in de BTW-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, 1% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand telt. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de overeengekomen totaalprijs. met een minimum van € 250,.

Artikel 10: inzet derden

Panini Catering heeft het recht gedeelten van de door haar aanvaarde opdracht te laten uitvoeren door derden. Deze vallen ten alle tijden onder auspiciën van Panini Catering.

Artikel 11: Retourneren

Alle geleverde materialen horende bij de opdracht, tenzij anders vermeld, dienen binnen 3 dagen na opdracht schoon en onbeschadigd retour te komen bij Panini Catering, afleveradres : Dillenburgstraat 7, 5652AM Eindhoven. Hierbij verwijzen wij ook naar artikel 14.

Indien de geleverde materialen niet schoon worden ingeleverd bij Panini Catering, kunnen de extra reinigings- en personeelskosten worden verhaald op opdrachtgever.

Artikel 12: Uitsluiting/ Beperking aansprakelijkheid

Panini Catering staat tegenover de opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst.

Behoudens de verantwoordelijk van Panini Catering krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die evt. ontstaan als direct gevolg van:

Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Panini Catering.

Daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.

De aansprakelijkheid van Panini Catering is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 13: Deelnemers en haar verplichtingen

Panini Catering behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan een door haar georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/ of niet toelaatbaar gedrag vertonen, kan Panini Catering besluiten hem/haar verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 14: Schade, Breuk & Vernielingen

Kosten voortkomend uit de schade en /of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen op de opdrachtgever verhaald worden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geleverde materialen die horen bij de opdracht, schade of breuk wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever in de eindfactuur.

De vervangingswaarde zal ten alle tijden op basis van nieuwwaarde worden berekend.

Artikel 15: Force Majeure

Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht/overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein, water, lucht, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht/overeenkomst voorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht/ overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 16: Klachten

Klachten met betrekking tot door Panini Catering geleverde goederen, georganiseerde activiteit, feest, partij en/of evenement dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteit, feest, partij en/of evenement bij haar schriftelijk te worden ingediend. Het indienen van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Panini Catering ingediende factuur tijdig te betalen.

Panini Catering zal na ontvangst van klacht zo snel als mogelijk een schriftelijke reactie toe laten komen.

Artikel 17: Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Panini Catering, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s Hertogenbosch.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Panini Catering en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.